Pillangó zeugma holidaycheck

József Pethő Szemantikai ismétlések a Szindbád útja a halálnál című Krúdy-novellában 1. Az elemzés szempontjairól 1. Az alábbiakban Krúdy Gyula Szindbád útja a halálnál című novellájának meghatározott szempontú stíluselemzését végzem el. Abból a tényből kiindulva, hogy a stílus a szöveg értelem-összetevője Tolcsvai Nagy 50— 1pontosabban így határozhatnám meg célomat: a novella nyelvi-stilisztikai megalapozású interpretációjára teszek kísérletet, mégpedig a nyelvi szerveződés egyik legmeghatározóbb sajátosságát, az ismétlést középpontba helyezve.

Az pillangó zeugma holidaycheck közül is főként a motivikus, ezen belül pedig a metaforákból felépülő, rendszert alkotó ismétlődésekre építettem az elemzésem ennek a szempontnak az elméleti hátteréhez, illetve magához a módszerhez l. Dolgozatom tehát stílusvizsgálat, és így elsődlegesen a stilisztika körébe tartozik, de mint irodalmi mű nyelvészeti szempontú értelmezése szükségszerűen interdiszciplináris.

A mű alkotás mint szöveg három kritériuma: a strukturáltság, a műfajhoz tartozás és a sajátos stílus közül az utóbbi ugyanis csak interdiszciplináris interpretációval közelíthető meg l.

Kocsány ; Szathmári Másrészt, mivel az alább tárgyalandó ismétlésformák egy szövegtani szempontból még számos megválaszolatlan kérdést elénk állító szövegtípushoz tartozó textusban konstituálódnak, és ott pillangó zeugma holidaycheck szempontból mint értelemképző, más szempontból mint kohézió- koherencia- teremtő elemek funkcionálnak, e funkciók vizsgálatával célom szövegtani vonatkozású is.

A jelen esetben egy szövegtípusra vonatkoztatva az alábbi elemzésben megállapítottakkal megpróbálok közelebb jutni a tárgyalt ismétlésformák szerepének a feltárásához, és ezáltal a szövegtípus teljesebb jellemzéséhez.

Az ilyen jellegű munkák távolabbi céljaként tartja számon a szövegtan azt, hogy a narratív szövegeknek, mint egy lehetséges szövegtipológia karakterisztikus részrendszerének, a vizsgálatával, a maguk sajátos eredményeivel hozzájárulhatnak egy majdani szövegelmélet felállításához Tátrai ; vö.

Kocsány ; Eőry Szükséges annak a tisztázása is, hogy mit tekintünk a jelen esetben a vizsgált szövegnek, közelebbről: ezt a Szindbád-történetet teljes szövegnek vagy csupán szövegrésznek kell-e minősítenünk? E fogalmak értelme és szerepe az, hogy az egyes elméleteken belül újra és újra megfogalmazódjanak, segítvén ezeknek az elméleteknek a produktivitását. Megfelel a hpv magas kockázatú természetes kezelés kötet Petőfi S.

Ezt alátámasztja az egybefogó kötetcím is, Szindbád ifjúsága című novella ugyanis nincs a kötetben. Úgy vélem — bár pillangó zeugma holidaycheck bizonyításra itt nincs módom kitérni —, hogy még egy szűkebb szövegfelfogás szerint paraziták cna mindenképp szövegnek tekinthető, a textualitás kritériumaival rendelkező a második, az ös kiadás, a szövegtéma vö.

Brinker 50—9; Vater : 2 93—5 még pontosabban megjelölhető. Motivikus ismétlések a kötetben A fentiek alapján a motivikus ismétlés fogalmát Csúri 29—30 két értelemben használom: szűkebb értelemben a novellán: a szövegrészen, tágabb értelemben az ös köteten: a szövegen belüli ismétlésekre vonatkoztatva.

A visszatérő képek stilisztikai vizsgálata Kemény szerint kettős haszonnal jár, egyrészt közelebb kerülünk az író szemléletének, alkotásmódjának megismeréséhez, másrészt könnyebbé válhat bonyolultabb képek interpretálása.

Virág — nő Ezzel a motívummal a kötet második kiadásának első az es kiadásban még nem szereplőTájékoztatás című írásában találkozunk először. Nemcsak a Tájékoztatás sorrendi helye, hanem a címe is utal a kitüntetett fontosságra: a cím szövegolvasói utasításként funkcionálva a mintaolvasói pozíciónak, leegyszerűsítve: a befogadói folyamat eljárásainak különösen erőteljes formálója, ezért is tulajdoníthatunk kitüntetett szövegbeli szerepet e motívumnak. A kötetben ezután még számos helyen, hol önmagában, hol egy kisebb képrendszerben jelentkezik a motívum, pl.

Különösen kitüntetett helyzetben, címben is előfordul a motívum: Az első virág. Feltűnő a korreláció a kötet Szindbád titka című novellájának madármotívumaival: a hasonlóság nemcsak erre a motívumra terjed ki, hanem a cselekmény szintjén is érvényesül, hiszen ott is egy fiatal lány öngyilkosságával végződik a történet. A barna és tűzkelyhű rózsácskát.

Ám Szindbád gondolkozása ebben az időben már hasonlatos pillangó zeugma holidaycheck a szövőgép működéséhez, amelyet egy bölcs pillangó zeugma holidaycheck öreg takács lába hajt valahol egy elhagyott pillangó zeugma holidaycheck.

Érdemes arra is figyelnünk, hogy a kezdődő szerelmi kalandra, illetve a lányra utaló metaforikus motívumok: a madár és a virág itt együtt, egymás mellett szerepelnek. A novella második részében a Pestre érkezett és ott Szindbád által elcsábított, majd elhagyott lány pedig már egyenesen kismadár néven szerepel —9; vö.

Pethő Az ifjúságától búcsúzó Hartvignénak éppúgy utolsó szerelme ez, mint a szinte még gyermek Eszténának. Ennek az értelmezési lehetőségnek a kifejtése előtt azonban — az ellenőrzés: cáfolás vagy megerősítés céljából — a szöveginterpretáció egy újabb szempontját is hasznosnak tűnik alkalmazni.

Ismétlés párbeszédben A párbeszéd résztvevőinek váltakozó megnyilatkozásai, az úgynevezett replikák közötti kapcsolat megteremtésében fontos szerepet játszanak a különböző ismétlések. A kapcsolatteremtésen kívül azonban még fontos érzelemkifejező funkciója is lehet a megismételt mondatrésznek, illetve -részletnek Péter A szöveg értelmét befolyásoló stíléma a szerelmes szó ismétlése a tagadó válaszban. Péter Mihály az ilyen típusú ismétlés funkcióját az erőteljes tagadásban jelöli meg; ha a megelőző nyilatkozat tartalmához negatív a viszonyulása a beszédtársnak, akkor az ismétlés mindig különösen eszpresszív: az erőteljes tagadáson kívül lehet még a funkciója a kihívó állítása annak, amit a beszédtárs feltehetően elítél, vagy lehet ingerült felháborodott, gúnyos egyet nem értés kifejezése.

Tehát mindenképp valami különösen erős affektivitást kell kapcsolnunk a virágáruslány replikájához, azaz nem egyszerű ténymegállapításról van szó. Az itt előforduló ismétléstípus Péter Mihály által kifejtett funkciója és a beszédaktus-elmélet megállapítása tehát egy a Szörényi Lászlóétól : 4 eltérő értelmezési keretet jelölhet ki nekünk. A fent említett madár- és lepkemotívum, a lány szerelmes voltát pragmatikusan nem tagadó, hanem igenlő párbeszéd semmiképp sem igazolják, hanem sokkal inkább ellentmondanak annak a feltevésnek, hogy a virágáruslány nem ismerte a szerelmet.

Másrészt a szerelemnek és a jóságnak mint kétféle értékrend centrumának a viszonya sem feltétlenül ambivalens, sőt gyakran komplementer értékek ezek, gondoljunk csak példaként a Bűn és cuterebra paraziták Szonyájára! Motivikus ismétlődések magában a novellában 4.

Vér A vér nem csak alkalmi, költői használatban pillangó zeugma holidaycheck magát az életet, az ÉKsz. Szabó G. A vérmotívumnak a novellában redditióként való jelenléte a fenti első idézet ugyanis a novella elejéről való, a második pedig a novella befejezése nemcsak pillangó zeugma holidaycheck hangsúlyozza az élet-halál ellentét kulcsszerepét, hanem pozicionálisan is utal az életre kezdet és a halálra vég.

Szindbád arca halálarc: beesett, sárga a hold is halálszimbólum!

Figyelemre méltó az is, hogy mikor Szindbád arca vö. Az arc elfedése tehát anticipációvá lesz. Emblémák Bár az emblémák szövegek közötti ismétlődések vizsgálata — mint azt a stíluselemzés hazai gyakorlata is mutatja — általános vélekedés szerint nem tartozik a szorosabb értelemben vett nyelvi-stilisztikai elemzésbe, a jelen esetben ez mégis fontos kiegészítője, próbája: pillangó zeugma holidaycheck vagy cáfolója lehet a szövegértelemről eddig megállapítottaknak.

Az utóbbi implikátumok kifejtését szolgálja az alábbiakban az emblémák tárgyalása. A fent tárgyalt ismétlésformák alapján az elbeszélés értelmezésében az élet és a halál ellentétének tulajdoníthatjuk a legfontosabb szerepet, az emblematikus kapcsolatok is ezt látszanak megerősíteni. Az új élet ígéretét adó, áldozatként megjelenő vér, a bűnöktől való megváltás emblémája fontos eleme az pillangó zeugma holidaycheck vö.

Itt a felsorolás mint anticlimax jelzi Szindbád anyagi- erkölcsi lecsúszását.

La Douleur Exquise (szaszeszter1) on Pinterest

Hozzátehetjük még ehhez Szindbádnak a nőkkel szemben elkövetett bűneit: hazudottismeretlen nőket csábítottcsókokat lopotta fiatal varróleányokat meglestea titkos találkák előtt a kapust megvesztegette A keresztény hitvilágra, a Bibliára utaló embléma a fehér madár. A fehér szín, illetve a galamb a megtisztulás, a megbocsátás jelképe a Bibliában Landeszman et al. Ezt a keresztény-biblikus réteget — ellentétként — még inkább kiemeli az elbeszélésnek az a része, amely a mulatóhelyen vadul táncolók leírását tartalmazza.

Ha a mű lehetséges világában funkciót akarunk tulajdonítani ennek a jelenetnek, akkor mint emblémát a bakkhanáliához vö. A nők — itt többnyire könnyűvérű, éjszakai nők találkoztak — pillangó zeugma holidaycheck jókedvvel emelték kezükkel uszályukat, és a fényes cipőjüket por lepte be.

A hajdíszek megbomlottak, és a kiszabadult hajszálak, mint a hosszú fűszálak a szélben, röpködtek tánc közben. A pogány—keresztény, bűnös—megtisztult, elkárhozó—megváltatott ellentétpárok azonban alárendelődnek a mindent átfogó élet—halál ellentétpárnak.

Maga a novella címe: Szindbád útja a halálnális világosan közli, hogy a halál és ellentéteként: az élet gondolatáé, témájáé és nem másé — például a szerelem és a jóság ellentétéé — a domináns szerep. A metatextuális és tartalmi funkciójú cím Tolcsvai Nagy b ebben az esetben is a szövegértelem megközelítésének egyik lényeges biztosítója. Tehát itt is érvényes az, amit Szikszainé Nagy Irma — 71 Kosztolányinak éppen Krúdy Gyula című verse alapján bizonyít: gyakran a cím az, ami döntő módon meghatározza a szövegértelmet.

Egyéb ismétléstípusok: a retorika pillangó zeugma holidaycheck a novellában 6.

Papillon Ayscha Promotional Video

Kettős szerkezetek arthávrtti Fónagy Iván 35 Montaigne művei alapján tárgyalja az ismétlés alakzatai között a szinonim szavak párosítását, ezt az óind poétikában arthávrtti-nak nevezik. Ellentét A retorikai-stilisztikai alakzatok közül az ellentétnek különös jelentősége van a fent kifejtett, az élet condyloma a szeméremterületen halál ellentétét a szövegtéma domináns elemének tételező szöveginterpretáció tükrében.

Két jellemző példát idézek erre az alakzatra. Ment Pestről Budára, a Népligettől a Margitszigetig vagy talán még tovább is. Az éjszaka, a hajnal nagyon csendes volt a Nefelejcs utcában. Hármas szerkezetek Feltűnően gyakoriak azok a halmozások, amelyek három azonos mondatrészt kapcsolnak össze. Erre a felsorolásra, amely egyben anticlimax, más összefüggésben már utaltam fent. A három minőségjelző közül a második és a harmadik szinonimának is tekinthető ez az alakzat: congeries.

Összegzés Az elemzés az alábbi főbb tanulságokkal szolgál: 1. Az ismétlés a szöveg értelmét döntő mértékben meghatározó pikkelyes papilloma a szájban és változatos formákban jelentkezik az elemzett Krúdy-novellában.

A különböző ismétlésformák pillangó zeugma holidaycheck és számuk következtében alkalmasak lehetnek arra, hogy itt és feltehetően más azonos szövegtípusú művek esetében is az értelmezés fókuszába kerüljenek. A tárgyalt — pillangó zeugma holidaycheck jellegű — metaforák nem egymástól elszigetelt nyelvi jelenségek, hanem rendszert alkotnak. Ennek a rendszernek az összefüggéseit, szemantikáját vizsgálva juthatunk el a szövegértelemnek egy nyelvészetileg- stilisztikailag megalapozottabb interpretálásához.

A tematikus ismétlések, az ismétlődő képek nemcsak megteremtik a szöveg kohézióját, hanem szembetűnően jelzik is azt, és ezáltal alapot teremtenek egy eddig csak részlegesen leírt szépirodalmi szövegtípus pontosabb definiálására. Ez a szövegtípus műfaj a regény és a novellakötet között helyezkedik el: az említettektől a kohézió és a koherencia mértékében tér el, ezek feltárásában meghatározónak vélhetjük pillangó zeugma holidaycheck ismétlés szerepét.

Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Brinker, Klaus Linguistische Textanalyse. Erich Schmidt Verlag.

10 hely, amit érdemes felkeresni Törökországban

Csúri Károly Lehetséges világok. Eőry Vilma Szövegtipológia — stílustipológia. In: Szathmári István szerk. Nemzeti Tankönyvkiadó. Fehér Erzsébet A szövegkutatás megalapozása a magyar nyelvészetben. Akadémiai Kiadó. Fónagy Iván A költői nyelvről. Gáspári László Egy új retorika- és stíluselmélet vázlata. Grice, H. A társalgás logikája. Osiris Kiadó. Halliday, Michael A. Cohesion in English. Horváth Iván—Veres András szerk. Ismétlődés a művészetben. Kemény Gábor Képekbe menekülő élet.

Balassi Kiadó. A pillangó, a rózsa meg a kis fazék: a nyelvi kép mint szövegszervező tényező a In: Uő szerk. Tinta Könyvkiadó. Kocsány Piroska Szövegnyelvészet vagy szövegtípusok nyelvészete? Pillangó zeugma holidaycheck Közlöny. Szövegnyelvészet versus szövegelemzés. In: Petőfi S. János—Békési Imre—Vass László szerk. Kövecses Zoltán A metafora a kognitív nyelvészetben. In: Pléh Csaba—Győri Miklós szerk. Pólya Kiadó. Landeszman György et al. Péter Mihály A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai.

Pethő József Krúdy Gyula személynévadása első Szindbád-kötetében. Névtani Értesítő. Petőfi S. János A jelentés értelmezéséről és pillangó zeugma holidaycheck. Magyar Műhely. Párizs, Bécs, Bp. A társalgás cselei. Bevezetés a pragmatikába.

Lehet, hogy érdekel